top of page

Algemene  voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 1. Iedere bestelling is rechtsgeldig, na schriftelijke of online bevestiging van de offerte door onze klant.

 2. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op betaling van verwijlinteresten of schades. Zij geven ook geen aanleiding tot vernietiging van de bestelling, tenzij na een aangetekende ingebrekestelling met 30 dagen optie van onze klant.

 3. De verzonden goederen reizen op risico van de koper.

 4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling voltooid en ontvangen is. De koper is verantwoordelijk voor alle schade en vervreemding van de goederen vanaf de levering tot de volledige betaling. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de koper ertoe gehouden bij de eerste sommatie van de verkoper hem de nog in het bezit zijnde goederen terug te zenden.

 5. Alle klachten betreffende goederen en werk dienen uitsluiten te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na datum van levering of onmiddellijk na ontvangst van de factuur. De verkoper heeft het recht de rechtmatig geleverde goederen te vervangen, zonder dat deze vervanging recht kan geven op gelijk welke schadevergoeding. Een klacht kan de koper niet ontlasten van de verplichting het bedrag van de factuur te betalen op de vastgestelde data en volgens de vastgestelde voorwaarden.

 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ruddervoorde op het factuuradres, te vinden bij elke factuur.

 7. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest van 15% per jaar en vanaf de vervaldag. In geval van een gerechtelijke actie zal buiten de genoemde interest het bedrag met volle recht verhoogd worden met een vergoeding van 20%.

 8. Enkel de rechtsmachten van het arrondissement Brugge zijn bevoegd om over geschillen gevat te worden.

 9. Bij eenzijdige afbestelling door de koper en zonder zwaarwichtige reden in hoofde van de verkoper, zal de koper hem als schadeloosstelling een bedrag verschuldigd zijn, gelijk aan 30% van de waarde van de afgezegde bestelling, BTW niet inbegrepen. 

 10. Indien de klant zijn betaling staakt, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, zijn boeken neerlegt of failliet wordt verklaard, worden alle schulden onmiddellijk opeisbaar gemaakt en worden de lopende contracten en of abonnementen van rechtswege op eenvoudig verzoek van onze firma, ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van een passende schadevergoeding door de klant.

 11. Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling, geldt een door onze firma opgemaakt bestek of een mededeling inzake prijzen, geenszins als een aanbod voor onze firma. Dergelijke mededelingen zijn slechts bindend wanneer zij voorkomen in een schriftelijke overeenkomst aangaande een concrete bestelling.

 12. Onze firma behoudt zich ten allen tijde het recht om abonnement prijzen aan te passen zonder hiervoor schriftelijke kennis te geven aan de koper.

 13. In geen geval is onze firma aansprakelijk voor schade toegebracht door derden na de levering.

 14. De aansprakelijkheid m.b.t. de door ons geleverde of gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

 15. Indien een bepaald type, merk of kwaliteit van een product of een bepaald uitvoering procedé of enige andere specificatie worden opgelegd door de klant of worden voorgeschreven door zijn architect, is onze firma terzake van elke aansprakelijkheid ontheven.

 16. Indien de overeenkomst een plan van afbetaling per schijf van uitgevoerde werken bevat, heeft in onze firma het recht de uitvoering van een schijf die niet is betaald, te schorsen en dit vanaf de vervaldag. De schorsing gaat van rechtswege in, op eenvoudige verklaring van onze firma per aangetekende brief of email.

 17. in geval van schade toegebracht aan de klant door onze firma of één van onze medewerkers, moet ons een afzonderlijke rekening met het bedrag en de omschrijving worden toegestuurd.

 18. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk met de bevestiging van een bestuurder van onze firma, van worden afgeweken. 

 19. Afgenomen of geleverde goederen worden niet teruggenomen tenzij bij schriftelijke toestemming van Vanderhaeghen-Uyttendaele BVBA. Enkel standaard niet-opmaat gemaakte producten zonder gebreken en per volle verpakkingseenheid komen in aanmerking voor terugname. Bij terugname worden er kosten aangerekend voor de administratieve verwerking.

Privacy

Uit respect voor het vertrouwen dat u in de producten en diensten van de BVBA Vanderhaeghen-Uyttendaele (hierna genoemd “VDH”, “wij” of “ons”) schenkt, benadrukken we dat uw privacy voor ons van essentieel belang is.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.vdhnetworking.be (hierna genoemd de “Website”) (ii) bezoeken van het gebouw/vestiging (iii) bezoeken bij de klanten, prospecten en business partners ter plaatse door VDH en haar vertegenwoordigers en (iv) alle (commerciële) relaties tussen VDH en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die VDH verzamelt, alsook over de wijze waarop VDH deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

VDH wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Het beroep doen op de diensten van VDH, de aankoop van goederen bij VDH, enige communicatie met VDH en/of het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop VDH uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in combinatie met de algemene verkoopsvoorwaarden van VDH.

I. Soorten persoonsgegevens

VDH kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Faxnummer

 • Klantnummer

 • Bedrijfsnaam

 • BTW-nummer

 • Betaalgegevens

 • Woonadres

 • Bedrijfsadres

 • Facturatieadres

 • Camerabeelden

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier

 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan VDH (bv. tijdens correspondentie)

VDH verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal VDH, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat VDH toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website

 • Bezoek gebouw/vestiging

 • Bezoek van vertegenwoordigers van VDH bij klanten en/of prospecten en/of business
  partners ter plaatse

 • Beurzen

 • Opvragen van een offerte

 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van VDH

 • De aankoop van goederen bij VDH

 • Het inschrijven voor opleidingen, events, etc.

 • Het uitwisselen van business cards

 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u de klantendienst contacteert)

 • Een samenwerking met VDH

 • Correspondentie met en uitgaande van VDH

De door VDH verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

III. Gebruik persoonsgegevens

VDH kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met VDH (incl. de opvolging daarvan)

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen

 • Bezoek van vertegenwoordigers van VDH bij klanten en/of prospecten en/of business partners ter plaatse

 • Follow-up na een meeting

 • Levering van producten

 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)

 • Het uitvoeren van herstellingen

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 • Het uitsturen van beoordelingsformulieren

 • Registratie van bezoekers aan het gebouw/ vestiging

 • Bevestiging van inschrijving voor een opleiding, event, etc.

 • Beveiligingsmaatregelen

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

 • Het gebruiken van een chatdienst

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Het verzenden van nieuwsbrieven

 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met VDH of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VDH rust

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VDH of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

VDH zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het uitvoeren herstellingen, de verwerking van betalingen, verzenden leveringen, opname in het ERP- en CRM-pakket, voor het leveren van diensten aan VDH (i.e. in het kader van onderaanneming) en het bezoek van vertegenwoordigers bij de klant/prospect/business partner ter plaatse ). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan financiële instellingen, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultant, verzekeringsmaatschappij en overige dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat VDH in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat VDH uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer VDH hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van VDH.

 • Wanneer VDH of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die VDH heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal VDH uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings-overeenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart VDH uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende
      privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@vdhnetworking.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan VDH te bezorgen via e-mail of per post. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van VDH meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van VDH.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

VDH verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. VDH zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU en onsite. Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van VDH, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen 5 enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat VDH in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

VDH is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. VDH draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer VDH

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop VDH uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

     - Via e-mail: info@vdhnetworking.be,
       of
     - Via de post: T.A.V. DPO - VDH Networking, Kwagatstraat 3, 8020 Ruddervoord, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop VDH deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop VDH uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

bottom of page